Załącznik 1: Formularz odstąpienia od zawartej Umowy przez Konsumenta oraz
14/16
Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta
Miasto/Wieś: , dnia: _ r.
Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:
Imię i nazwisko: ______

Adres: ____
E-mail: ____
Tel: ____
Przedsiębiorca:
Nazwa: KAZNOWSKA JEWEELLERY
Adres: 70-550 Szczecin ul. Kazimierza Królewicza 16/4
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB
PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA
Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:
Art. 27 ustawy o prawach konsumenta
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.
33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia ___ r., polegającej na:
15/16
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej,
wynikającej z odstąpienia od umowy: ___ zł (słownie:
_________________________________), którą należy przelać na następujący
numer rachunku bankowego: _____________.
Pouczenie:
Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo
odstąpić od Umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w
przypadku Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania
lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni. Termin do
odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub w
którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy/partii rzeczy lub części lub w
którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła
w posiadanie rzeczy/partii lub części, a w przypadku Umowy zawartej podczas
nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta
albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia wejścia w posiadanie tej rzeczy/partii
rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować
Sprzedawcę, tj. KAZNOWSKA JEWEELLERY, pod adresem: 70-550 Szczecin ul.
Kazimierza Królewicza 16/4, na adres e-mail: sklep@kaznowska.eu, o swojej decyzji
o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego
pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru
formularza odstąpienia od Umowy, dołączonego do niniejszego Regulaminu, co nie
jest obowiązkowe. Termin uważa się za zachowany, gdy Konsument wysłał
informację, dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy,
przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Konsument powinien odesłać
lub przekazać Produkt Sprzedawcy, na adres: 70-550 Szczecin ul. Kazimierza
Królewicza 16/4, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin ten uważa
się za zachowany, jeżeli Konsument odesłał Sprzedawcy Produkt, przed upływem
terminu 14 dni.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta
16/16
sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy i zwykły sposób dostarczenia,
oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o chęci skorzystania
z prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu
płatności, który został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że
Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie – w każdym przypadku
Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Z wyrazami szacunku


(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)